Teilnahmebedingungen am Treueprogramm

Die Teilnahmebedingunen sind zur Zeit nur auf Rumänisch verfügbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Regulament oficial al programului

„Card de fidelitate: Ihre Treue wird belohnt!“

I.    REGULI GENERALE

1.1 Programul de fidelitate “Ihre Treue wird belohnt!” este organizat şi desfăşurat de către Societatea Culturală Româno-Germană / Centrul Cultural German Timișoara, cu sediul în Timişoara, str. Dr. Liviu Gabor 1, cod fiscal 14135750, denumită în continuare “Organizator”.

Vorderseite1.2 Prin programul de fidelitate “Ihre Treue wird belohnt!”, Organizatorul își recompensează cursanții fideli, oferind discounturi pentru participarea la cursurile de limba germană.

1.3 Discounturile oferite prin cardul de fidelitate “Ihre Treue wird belohnt!” se materializează prin aplicarea unor reduceri pentru al cincilea și al zecelea curs urmat la Centrul Cultural German Timișoara.

1.4 Prin obţinerea şi utilizarea cardului de fidelitate, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la participarea la Programul de Fidelitate în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament.

1.5 Participanţii îşi asumă obligaţia de a consulta modul de acordare şi utilizare al Cardului, care poate fi consultat pe întreaga perioadă a desfășurării programului la sediul organizatorului precum și pe site-ul www.ccgtm.ro.

II.    DURATA PROGRAMULUI DE FIDELITATE

2.1 Programul de fidelitate este lansat la data de 1 octombrie 2015 şi se desfăşoară pe o perioadă nedeterminată.

2.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a hotărâ în orice moment sistarea programului de fidelitate și retragerea cardurilor.

2.3 Titularii Cardului declară că înţeleg şi acceptă dreptul Organizatorului de a sista oricând Programul de fidelitate. La momentul încetării Programului de Fidelitate, Cardul nu mai poate fi utilizat.

III.    MECANISMUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE

3.1 Cardul de fidelitate poate fi obținut la cerere, odată cu înscrierea la un curs de limba germană în cadrul Centrului Cultural German Timișoara.

3.2 Prin înscrierea la curs se înțelege completarea formularului de înscriere și achitarea a minim primei rate din valoarea cursului.

3.3 Reducerile se aplică la al cincilea și al zecelea curs de limba germană în cadrul Centrului Cultural German Timișoara.

3.4 Reducerile acordate sunt de 50% din valoarea afișată a cursului pentru al cincilea curs, respectiv de 100% pentru cel de al zecelea curs.

3.5 Toate reducerile se acordă la prețul afișat al cursurilor de limba germană.

3.6 Dacă programul de fidelitate “Ihre Treue wird belohnt!” se suprapune cu alte programe de reduceri ale Organizatorului, reducerea acordată prin acest card nu se cumulează cu celelalte reduceri, posesorul de card urmând a beneficia de reducerea cea mai mare.

IV.    PROCEDURA DE ACORDARE A CARDULUI. DREPT DE PARTICIPARE

4.1 Cardul de fidelitate va fi acordat participanților la cursurile de limba germană de la Centrul Cultural German Timișoara.

4.2 Pentru eliberarea cardului, participanții vor trebui să confirme prin semnătura proprie pe formularul de înscriere la curs, că acceptă prezentul regulament de desfășurare a Programului de fidelitate și că li s-a emis Cardul de fidelitate.

4.3 Programul de fidelitate este disponibil tuturor persoanelor, indiferent de vârstă. În cazul minorilor, emiterea cardului se face doar în prezența unui părinte sau tutore, care va semna în numele minorului recunoașterea regulamentului și confirmarea emiterii cardului.

4.4 Cardul de fidelitate este emis nominal și nu este transmisibil. Folosirea de către o altă persoană a cardului duce la reținerea și anularea acestuia.

V.    PROCEDURA DE FOLOSIRE A CARDULUI. CAZURI DE ANULARE A CARDULUI

5.1 Cardul va putea fi utilizat doar în cadrul Centrului Cultural German Timişoara pentru acordarea reducerilor corespunzătoare la plata cursurilor de limbă germană.

5.2 Pentru acordarea reducerilor, participantul trebuie să solicite emiterea unui card sau să anunţe că este posesor de card de fidelitate.

5.3  Titularul cardului va prezenta atât la emiterea, cât și cu ocazia fiecărei utilizări a Cardului, un document de identificare valabil, care să conțină Codul Numeric Personal.

5.4 Retragerea voluntară de la un curs achitat, atrage după sine anularea Cardului respectiv anularea discountului acordat la cursul respectiv.

5.5 Dacă în decurs de 12 luni Cardul nu mai este utilizat, acesta se anulează automat.

VI.    CARDURI DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

6.1 Dacă un card de fidelitate s-a deteriorate, a fost furat sau pierdut, posesorul acestuia trebuie să anunţe imediat Organizatorul, care poate emite, la solicitare, un nou card în termen de 5 zile de la anunţarea pierderii sau furtului.

6.2 Cardul nou emis, în urma deteriorării, furtului sau pierderii, se va emite ca un card nou și nu va conține istoricul participării la cursuri respectiv discounturile deja acordate.

VII.     PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1 Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate numai în măsura permisă de Legea 677/2001.

7.2 Datele colectate direct de la participanţi se referă la: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă e-mail, data naşterii, respectând restricţiile de securitate şi protecţie impuse de lege.

7.3 Datele colectate vor fi stocate pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii Organizatorului.

VIII.     DISPOZIȚII FINALE

8.1 În cazul în care organizarea programului de fidelizare este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide încheierea acestui program.

8.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul regulament și condițiile de utilizare ale cardului, postând acestea pe site-ul www.ccgtm.ro.